Organisation

Bostadsrättsföreningen Viggbygärdet är en självständig juridisk enhet. Föreningen bil­dades 1979.
Föreningen är arbetsgivare för anställd per­sonal på Viggbygärdet.
Högsta beslutande organ i föreningen är före­ningsstämman. Ordinarie förenings­stämma hålls vanligen i månadsskiftet mars/april varje år. Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor – en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning.
Styrelsen ansvarar för förvaltning av om­rådet. Styrelsen har delegerat ansvaret för den löpande skötseln till förvaltaren.
Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman om det är något du vill att sty­relsen skall behandla eller ändra på. Mo­tioner skall lämnas till styrelsen viss tid före årsstämma. Gällande tid för motioner till årsstämma framgår av före­ningsstadgarna § 10. För Viggbygärdet gäller att motioner skall vara styrelsen till­handa senast den 31 januari.
Föreningen är medlem i HSB Stockholm, distrikt 15 Täby-Roslagen.

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 09.00-11.00
Tor 15.00-19:00
Fre 09.00-11.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00

Copyright © 2017 viggbygardet.se. All rights reserved unless otherwise stated.